ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2020

0

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2020

 

 1. Ο Σύνδεσμος Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας Επαρχίας Λευκωσίας, απεφάσισε τη διοργάνωση πάνω σε επαρχιακή βάση, Ερασιτεχνικού Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας για το 2020.
Blue Island
 

 

 1. Για τον πιο πάνω σκοπό η Ετήσια Γενική Συνέλευση έχει εκλέξει Τριμελή Οργανωτική Επιτροπή, που θα διενεργήσει και εποπτεύει τη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος και έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα.

 

 1. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

α. Την εγγραφή των ομάδων που θα συμμετάσχουν και των καλαθοσφαιριστών τους.

 

β. Την ρύθμιση/απόφαση επί όλων των θεμάτων που έχουν σχέση με τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και δεν προνοούνται στην  Προκήρυξη (η Ο.Ε. θα εφαρμόζει προς τον σκοπό αυτό κατ’ αναλογία τους ισχύοντες κανονισμούς και καταστατικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας).

 

γ. Την παραπομπή ενστάσεων προς εκδίκαση στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για εκδίκαση. Με βάση το μνημόνιο και/ή συμφωνία συνεργασίας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας η εκδίκαση ενστάσεων καθώς και ο πειθαρχικός έλεγχος θα διεξάγεται από τον Πειθαρχικό Εισαγγελέα της ΚΟΚ.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν οι ομάδες που έλαβαν μέρος στο προηγούμενο Πρωτάθλημα αλλά και νέες ομάδες που εκπροσωπούν εταιρείες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, ή επαγγελματικούς συνδέσμους που επιθυμούν να ασχοληθούν με το άθλημα της καλαθόσφαιρας ερασιτεχνικά καθώς και όποιες νέες ομάδες εγκρίνονται και/ή εγκρίθηκαν να συμμετάσχουν από την Γενική Συνέλευση (υπό τους όρους που τους παραχωρείται τέτοια έγκριση). Όλες οι ομάδες πρέπει  να υποβάλουν μέχρι τις 31 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 τις αιτήσεις συμμετοχής τους (επί του καθορισμένου εντύπου), τις σχετικές συνοδεύουσες την αίτηση δηλώσεις και τα ακόλουθα:

 

α. Το ποσό των  €1250 για την Α Κατηγορία, €1200 για την Β Κατηγορία,  €1150 για την Γ Κατηγορία,   που αφορά το κόστος συμμετοχής.

 

β. Κατάλογο καλαθοσφαιριστών (ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ).

 

γ. Την δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 7 της παρούσας δεόντως υπογεγραμμένη.

 

 1. Η Οργανωτική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις συμμετοχής που δεν συμφωνούν με τους κανονισμούς της παρούσης Προκήρυξης ή με το πνεύμα του ερασιτεχνισμού ή να ζητεί προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων και/ή εγγράφων για οιοδήποτε καλαθοσφαιριστή.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα έχουν μόνο καλαθοσφαιριστές:

 

α. Που δεν έχουν δηλωθεί σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα ή διοργάνωση της ΚΟΚ ή άλλων διεθνών επίσημων Πρωταθλημάτων, μετά την 30.6.2019.

 

β. Είναι δηλωμένοι στον κατάλογο καλαθοσφαιριστών της ομάδας με την οποία αγωνίζονται.

 

γ1. Που έχουν μόνιμη διεύθυνση εργασίας και κατοικίας στην επαρχία Λευκωσίας, πριν από την 1.1.2020 και είναι μόνιμοι υπάλληλοι στην εταιρεία ή μέλη του  Συνδέσμου που τους έχει δηλώσει στη δύναμη του πριν από την πιο πάνω ημερομηνία και/ή εν σχέση με τις νέες ομάδες που λαμβάνουν έγκριση από την Γενική Συνέλευση συμμορφώνονται με τους όρους που η Γενική Συνέλευση έχει θέσει για την συμμετοχή των εν λόγω ομάδων.

 

γ2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι 2 καλαθοσφαιριστές που δεν έχουν μόνιμη διεύθυνση κατοικίας στην επαρχία Λευκωσίας, αλλά εργοδοτούνται στην Λευκωσία.

 

δ. Που έχουν γεννηθεί πριν από την 1.1.1995.

 

ε. Καλαθοσφαιριστής που έχει γεννηθεί πριν από τις 31.12.1982 και δεν εμπίπτει στον όρο 14 πιο κάτω είναι ελεύθερος να αγωνιστεί σε όποια ομάδα επιθυμεί χωρίς να θεωρείται ξένος, νοουμένου ότι η εν λόγω ομάδα τον έχει δηλώσει στη δύναμη της.

 

 1. Η κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει μέχρι και 20 καλαθοσφαιριστές. Οι δηλώσεις πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 31 ΙΑΝΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020. Οι ομάδες δικαιούνται να προσθέσουν ονόματα στον κατάλογο και μετά την ημερομηνία αυτή όχι όμως κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης (νοείται ότι αν για τις νέες ομάδες η Γενική Συνέλευση έχει επιβάλει διαφορετικό όρο στο σημείο αυτό τότε για τις εν λόγω ομάδες θα ισχύει ο όρος που έθεσε η Γενική Συνέλευση). Ο «ξένος» παίκτης πρέπει να δηλωθεί πριν από την έναρξη του Πρωταθλήματος. Ο κάθε καλαθοσφαιριστής συμμετέχει με δική του ευθύνη, όσον αφορά τα θέματα υγείας, φυσικής κατάστασης και ατυχημάτων και υπογράφει σχετική δήλωση η οποία πρέπει να κατατεθεί με την αίτηση συμμετοχής της ομάδας του. Ο Σύνδεσμος και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν φέρουν οιαδήποτε ευθύνη για τα πιο πάνω θέματα.

 

 1. Κάθε ομάδα δικαιούται να χρησιμοποιήσει μόνο ένα “ξένο” στην Β’ Κατηγορία και δύο «ξένους» στην Α΄ Κατηγορία. «Ξένος» θεωρείται ο καλαθοσφαιριστής που δεν είναι μέλος του προσωπικού της Εταιρείας/Σωματείου την οποία αντιπροσωπεύει η ομάδα, σύμφωνα με τους κανονισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της παρούσας Προκήρυξης. Καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται σαν “ξένος” για τρία συνεχή χρόνια στην ίδια ομάδα, παύει να θεωρείται “ξένος”. Αλλοδαπός θα δικαιούται συμμετοχή στο Πρωτάθλημα εάν είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου τα τελευταία δύο χρόνια και κατέχει άδεια εργασίας και παραμονής. Αλλοδαπός δεν δικαιούται να είναι ο “ξένος” της ομάδας. Η κάθε ομάδα δικαιούται να δηλώσει μέχρι 3 καλαθοσφαιριστές που δεν είναι μέλη της, δηλαδή συνδυασμός «ξένων» που έγιναν δικοί της και «ξένων».

 

8(α) Οι Ομάδες της Α’ Κατηγορίας δικαιούνται να δηλώσουν μέχρι 5 καλαθοσφαιριστές που εμπίπτουν στις κατηγορίες διεθνής καλαθοσφαιριστής ή επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής. Στους 5 αυτούς καλαθοσφαιριστές περιλαμβάνονται και οι καλαθοσφαιριστές που δηλώνονται από τις ομάδες ως «ξένοι».

 

8(β) Διεθνής καλαθοσφαιριστής ορίζεται ως ο καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε με την Εθνική ομάδα Αντρών καλαθόσφαιρας από την 1/1/2009 και εντεύθεν. Καλαθοσφαιριστής που έχει γεννηθεί πριν την 1/1/1973  δεν θεωρείται διεθνής καλαθοσφαιριστής ανεξαρτήτως του εάν έχει αγωνιστεί στην Εθνική ομάδα Αντρών Καλαθόσφαιρας και δεν εμπίπτει στην παρούσα κατηγορία.

 

8(γ) Επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής ορίζεται ως ο καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στην Α’ Κατηγορία του Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας που διοργανώνει η ΚΟΚ από το έτος 2013 και εντεύθεν. Καλαθοσφαιριστής που έχει γεννηθεί πριν την 1/1/1973  δεν θεωρείται επαγγελματίας καλαθοσφαιριστής ανεξαρτήτως του εάν έχει αγωνιστεί στην Α’ Κατηγορία του Πρωταθλήματος Καλαθόσφαιρας που διοργανώνει η ΚΟΚ από το έτος 2013 και εντεύθεν και δεν εμπίπτει στην παρούσα κατηγορία.

 

8(δ) Καμία ομάδα (όλων των κατηγοριών) μπορεί να δηλώσει πέραν των 4 καλαθοσφαιριστών που δεν έχουν Κυπριακή Υπηκοότητα στο Φύλλο Αγώνα ανεξαρτήτως του αριθμού τέτοιων καλαθοσφαιριστών που έχει δηλωμένους στην λίστα τους.

 

 1. Το Πρωτάθλημα και κάθε αγώνας θα διεξάγονται σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανονισμούς Παιδιάς, το Καταστατικό της Κ.Ο.Κ., την παρούσα Προκήρυξη ή όπου υπάρχουν αντιθέσεις ή κενά σύμφωνα με τις αποφάσεις που θα πάρει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 1. Ομάδα που θα χρησιμοποιήσει καλαθοσφαιριστή με τρόπο που είναι αντίθετος με τους κανονισμούς της παρούσης Προκήρυξης ή δεν δικαιούται συμμετοχή λόγω αποκλεισμού ή για τον οποίο δόθηκαν λανθασμένα στοιχεία από την ομάδα, θα μηδενίζεται για όλα τα παιχνίδια στα οποία συμμετείχε ο εν λόγω καλαθοσφαιριστής ή για ολόκληρο το Πρωτάθλημα.

 

 1. Καταγγελία/ένσταση για αντικανονική συμμετοχή καλαθοσφαιριστή μπορεί να γίνεται μέχρι το αργότερο 7 ημέρες από την ημέρα που διεξάγεται ο αγώνας τον οποίο αφορά η σχετική καταγγελία/ένσταση.

 

 1. Καταγγελία/ένσταση κατά του κύρους του αγώνα εκτός από ενστάσεις ως αυτές που αναφέρονται πιο πάνω υπό (11), αυτή πρέπει να καταγράφεται στο Φύλλο Αγώνα και να διεκπεραιώνεται μέσα σε 48 ώρες.

 

 1. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της παρούσας Προκήρυξης. Κάθε ομάδα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση των κανονισμών. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παρανομία, η ομάδα θα υπόκειται σε ανάλογες ποινές. Κάθε ένσταση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς προς την Ο.Ε., που θα αποφασίζει αν θα παραπεμφθεί στην Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας για εκδίκαση, και να συνοδεύεται με € 100.

 

 1. Η διαβάθμιση και άνοδος ομάδων με βάση την κατάταξη και τον τρόπο διεξαγωγής του Πρωταθλήματος είναι υποχρεωτική. Ομάδα που αρνείται είτε να ανέβει είτε να υποβιβαστεί διαγράφεται αυτόματα και οι καλαθοσφαιριστές που είχαν δηλωθεί από αυτή δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο επόμενο Πρωτάθλημα Ερασιτεχνικής Καλαθόσφαιρας.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Star Balm